„Gra planszowa małego Ślązoka”- I powiatowy konkurs plastyczno- techniczny dla przedszkoli oraz klas I-III
Dodane przez przedszkole151 dnia
KLIKNIJ - INFORMACJE O KONKURSIE


Konkurs przeznaczony jest dla dzieci mających pomysł na grę według własnych reguł stworzoną w gwarze śląskiej, nawiązującą do śląskich tradycji i zwyczajów regionalnych.

Cele konkursu:
- promowanie gwary śląskiej,
- budzenie zainteresowania tradycjami, zwyczajami śląskimi,
- promowanie zapomnianej nieco rozrywki, jaką są gry planszowe,
- zaprezentowanie talentu plastycznego oraz inwencji twórczej dzieci,
- wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci:

- 6 letnich ( I kategoria wiekowa)
- klas I-III (II kategoria wiekowa)

2. Tematyka gry związana z regionem śląskim, śląskimi tradycjami i zwyczajami.
3. Technika wykonywania prac jest dowolna, format maksymalnie A4.

4. Praca konkursowa powinna zawierać: tytuł, instrukcję gry oraz planszę i pionki.

5. Każda gra zgłoszona w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie.

6. Uczestnicy danego przedszkola/ szkoły mogą wykonać i zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac.

7. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, pomysłowość oraz estetyka pracy.

8. Praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, adres przedszkola/ szkoły, mail, telefon, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela.

9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Przewidziane są trzy nagrody - za I, II, III miejsce, w każdej kategorii wiekowej.

10. Termin składania prac konkursowych do 10 czerwca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego), pracę proszę przesłać na niżej podany adres:Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łaziskach
ul. Powstańców Śląskich 151,
44- 340

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 10 czerwca 2019r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Bliżej Przedszkola oraz stronie internetowej przedszkola www.pplaziska.dbv.pl
i szkoły www.zszplaziska.pl

12. Nagrody zostaną przesłane pocztą, zaś podziękowania dla nauczycieli i dzieci zostaną wysłane drogą elektroniczną.

13. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku prac plastycznych dla celów publikacji konkursowych (załącznik nr 1).

14. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo popularyzowania ich w kalendarzach, eksponowania na wystawach, przekazywania do dekoracji sponsorom.

16. Informacji na temat konkursu udziela koordynator konkursu: Michalina Wija tel.601 991 537